نابینا شدن دختر 18 ساله توسط دوستش

نابینا شدن دختر 18 ساله توسط دوستش

دخترجوانی در روز تولدش با دوست صمیمی اش دعوا کرد نابینا شد.

دختر 18 سالهای در روز تولدش به خاطر جر و بحث با دوست صمیمیاش چشم چپش را از دست داد.

جس کولمن در بیمارستان به پلیس گفت: من برای جشن تولد 18 سالگیام خیلی تدارک دیده بودم و همه دوستان دور و نزدیک و حتی هم کلاسیهای دانشگاهم را دعوت کرده بودم.

روز تولد با دوست صمیمیام به خاطر مسئلهای جزئی بحث کوچکی کردیم اما او خیلی دعوا را جدی گرفت و با لیوان نوشیدنی اش به عینک من زد.از شدت درد متوجه نشدم چه اتفاقی افتاده اما با همهمه دوستانم و گرمی خون روی صورتم فهمیدم اتفاق بدی افتاده است.

به خاطر خونریزی صورت و چشمانم نمی توانستم به راحتی ببینم و وقتی دوستانم با اورژانس تماس گرفتند به من گفتند که خونریزی چشم چپم به قدری زیاد است که احتمال دارد تا آخر عمر نتوانم ببینم.

من به خاطر این اتفاق خیلی نارحت و عصبانی هستم به دلیل این که من سعی کردم بحث جدی نشود اما دوستم به خاطر عصبانیت زودگذرش باعث شد من چشمم را از دست بدهم و به خاطر این کارش باید مجازات سختی برایش در نظر گرفته شود.